O projekcie

Projekt pt. „Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC – Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych” jest realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności na rynku pracy i aktywizacja zawodowa 144 Uczestników/-czek projektu (87 kobiet i 57 mężczyzn), poprzez uczestnictwo w kursach języka angielskiego w województwie dolnośląskim, w terminie 01.03.2014 r. – 30.06.2015r

Obszar realizacji projektu: województwo dolnośląskie.

Okres realizacji projektu: 01.03.2014 r. – 30.06.2015 r.

 
 

www.efs.gov.pl
Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki