Rekrutacja

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w sposób ciągły, w okresie od marca 2014r. do grudnia 2014r.

Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane osobiście w Biurze projektu, telefonicznie, via mail i pocztą.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie osób spełniających kryteria dostępu (określone w zakładce Uczestnicy) jest złożenie (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Biurze Projektu wymaganych dokumentów (w wersji papierowej) tj:
1. Podpisanego Regulaminu projektu (podpis potwierdza zapoznanie się z postanowieniami dokumentu i akceptację jego treści);
2. Formularza rekrutacyjnego;
3. Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
4. Oświadczenie o zatrudnieniu;

Listy rekrutacyjne tworzone będą wg kolejności przyjmowania kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej, z podziałem na płeć, osobne dla każdej określonej lokalizacji szkoleń (np. jedna lista – powiat wałbrzyski, druga lista – powiat złotoryjski itp.)
Dodatkowe punkty w procesie rekrutacji otrzymają: osoby bezrobotne (5 pkt.), osoby nieaktywne zawodowo (5 pkt), osoby z terenów wiejskich (3 pkt.).

Po zakwalifikowaniu się do projektu Uczestnik/-czka wypełnia:
- Deklarację uczestnictwa w projekcie
- Oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku na potrzeby projektu

 
 

www.efs.gov.pl
Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki