Uczestnicy projektu

Uczestnikiem/-czką projektu może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe kryteria:
• jest osobą dorosłą w wieku 18-64 lat, chcącą z własnej woli uczestniczyć w szkoleniach i kursach
• posiada wykształcenie co najwyżej średnie
• zamieszkuje województwo dolnośląskie
nie jest, nie była oraz nie będzie objęta wsparciem w ramach projektów realizowanych w Poddziałaniu 9.6.1 i/lub 9.6.2 i/lub 9.3.

W projekcie wezmą udział 144 osoby – 87 kobiet i 57 mężczyzn. 14 z Uczestników/-czek projektu to osoby w wieku 18-24.

Uczestnikami projektu mogą być osoby: bezrobotne, nieaktywne zawodowo, jak i pracujące.

 

www.efs.gov.pl
Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki